Ηλεκτρονική ταυτότητα κτιρίου στην Ξάνθη

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΟΥ(Η.Τ.Κ) & ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ

Πρόκειται για την καταγραφή των ακινήτων και των κτιρίων, τόσο της υφιστάμενης κατάστασης αλλά και του ιστορικό τους, με σκοπό την απλούστερη παρακολούθηση  και έλεγχο τους στην πορεία του χρόνου.

Τα δικαιολογητικά, καθώς και τα στοιχεία πληρότητας που πρέπει να περιληφθούν στην ΗΤΚ, είναι τα εξής:

  • το στέλεχος της οικοδομικής άδειας του κτιρίου, με τις αναθεωρήσεις της, εφόσον έχει εκδοθεί
  • τα σχέδιαπ ου συνοδεύουν την οικοδομική άδεια, εφόσον έχει εκδοθεί.
  • το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου ή τμημάτων αυτού, εφόσον απαιτείται
  • το πιστοποιητικό ελέγχου κατασκευής, εφόσον έχει εκδοθεί.
  • οι δηλώσεις υπαγωγής σε νόμους αναστολής επιβολής κυρώσεων επί αυθαιρέτων, εφόσον έχει ενταχθεί.
  • τα σχέδια κατόψεων, τα οποία αποτυπώνουν το κτίριο στην πραγματική του κατάσταση όταν αυτή δεν προκύπτει από τα στοιχεία των περιπτώσεων α’, β’ και ε’,
  • το δελτίο δομικής τρωτότητας και η μελέτη στατικής επάρκειας, εφόσον απαιτείται,
  • ο πίνακας χιλιοστών και η μελέτη κατανομής δαπανών του κτιρίου, εφόσον απαιτούνται,
  • Τον τίτλο ιδιοκτησίας με το πιστοποιητικό μετεγγραφής.
  • Το Αντίγραφο κτηματολογικού φύλλου μετά του αποσπάσματος του

Μετά τη συμπλήρωση των απαιτούμενων μελετών και εγγράφων εκδίδονται:
Το Πιστοποιητικό Πληρότητας της Ηλεκτρονικής Ταυτότητα Κτιρίου ή της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Αυτοτελούς Διηρημένης Ιδιοκτησίας.

 

Pin It on Pinterest

Share This