Δήλωση στο Κτηματολόγιο

Ξεκίνησε στις 14/01/2019 και μέχρι τις 15/04/2019 η υποβολή δηλώσεων του κτηματολογίου σε ΟΤΑ του Νομού Ξάνθης.

Ανταγωνιστική τιμή που περιλαμβάνει το σύνολο της εργασίας, από την συγκέντρωση των δικαιολογητικών μέχρι και την υποβολή της δήλωσης

i

Συγκέντρωση των δικαιολογητικών

Συγκεντρώνουμε όλα τα δικαιολογιτικά που απαιτούνται για τη δήλωση του ακίνητού σας.

Εντοπισμός του ακινήτου

Γίνεται ο εντοπισμός του ακινήτου σας μετά από υπόδειξή σας.

l

Συμπλήρωση της δήλωσης

Συμπληρώνουμε με εγκυρότητα τη δήλωση για όλα τα ακίνητά σας.

N

Υποβολή της δήλωσης

Υποβάλουμε τη δηλωσή σας στο σύστημα του Εθνικού Κτημοτολογίου.

Ξάνθη

Χατζησταύρου 11

698 0455554 & 25410 68134

msergken@gmail.com

Υπεύθυνος επικοινωνίας

Σεργκενλίδης Μιχάλης
Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ∆ΗΛΩΣΗΣ ΤΟY ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ

 

Ποιοι έχουν υποχρέωση να υποβάλουν δήλωση

Όλα τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα που έχουν εµπράγµατο ή άλλο εγγραπτέο δικαίωµα σε ακίνητο υποχρεούνται να υποβάλουν δήλωση του δικαιώµατός τους στο Εθνικό Κτηµατολόγιο. Τέτοια δικαιώµατα είναι π.χ. η κυριότητα (πλήρης ή ψιλή κυριότητα), η επικαρπία, η δουλεία (οίκησης, διόδου κ.λπ.), η υποθήκη / προσηµείωση, αγωγές, ανακοπές, κατασχέσεις, µακροχρόνιες µισθώσεις, χρονοµεριστικές µισθώσεις (time sharing), χρηµατοδοτικές µισθώσεις ακινήτου (leasing), µεταλλειοκτησίες, µεταφορά συντελεστή δόµησης. Όποιος αποκτά δικαίωµα κατά την περίοδο συλλογής δηλώσεων υποχρεούται να υποβάλει δήλωση, ανεξαρτήτως από το αν το δικαίωµα έχει ήδη δηλωθεί από τον προηγούµενο δικαιούχο. Η δήλωση αφορά στο δικαίωµα επί ακινήτου και όχι στο ακίνητο. Αυτό σηµαίνει ότι σε περίπτωση που ένα ακίνητο ανήκει σε περισσότερα από ένα άτοµα, πρέπει όλοι όσοι έχουν δικαίωµα σε αυτό, να το δηλώσουν (π.χ. τόσο αυτός που έχει την ψιλή κυριότητα όσο και αυτός που έχει την επικαρπία του ακινήτου).

 

Πώς, πού και πότε υποβάλλεται η δήλωση

Για την υποβολή δήλωσης στο Εθνικό Κτηµατολόγιο συµπληρώνονται τα ειδικά έντυπα δήλωσης δικαιώµατος που διατίθενται από τα Γραφεία Κτηµατογράφησης και στην ιστοσελίδα www.ktimatologio.gr. Υπάρχουν δύο έντυπα, το ∆1, το οποίο συµπληρώνεται από τα φυσικά πρόσωπα που έχουν δικαίωµα κυριότητας ή δουλείας και το ∆2, το οποίο κατά κανόνα συµπληρώνεται από τα νοµικά πρόσωπα και από τα φυσικά πρόσωπα όταν έχουν να δηλώσουν οποιοδήποτε άλλο δικαίωµα εκτός από κυριότητα και δουλεία όπως π.χ. εµπράγµατη ασφάλεια, κατάσχεση, εγγραπτέα αγωγή, εγγραπτέα µίσθωση. Η δήλωση υποβάλλεται στο Γραφείο Κτηµατογράφησης ή ηλεκτρονικά στο www.ktimatologio.gr.

∆εν γίνεται δεκτή η ταχυδροµική υποβολή της δήλωσης.

Η προθεσµία υποβολής δηλώσεων για τους κατοίκους εσωτερικού είναι τρεις µήνες. Η αντίστοιχη προθεσµία για τους κατοίκους εξωτερικού και το Ελληνικό ∆ηµόσιο είναι έξι µήνες Μετά τη λήξη της προθεσµίας υποβολής δηλώσεων, κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που αποκτά νέο δικαίωµα σε ακίνητο πρέπει να υποβάλει δήλωση, εντός ενός µηνός από τη µεταγραφή του στο Υποθηκοφυλακείο. Πέραν του µήνα, η δήλωση είναι εκπρόθεσµη.

 

Ποια έγγραφα ή και στοιχεία συνυποβάλλονται µε το έντυπο της δήλωσης

Εκτός από το έντυπο της δήλωσης, τα απαραίτητα δικαιολογητικά που υποβάλλονται είναι:

  • Απλό φωτοαντίγραφο του τίτλου, που τεκµηριώνει το δικαίωµα σε ακίνητο (π.χ. συµβόλαιο). Εάν κάποιος έχει αποκτήσει δικαίωµα (π.χ. κυριότητα) σε ένα ακίνητο µε περισσότερους από έναν τίτλους (π.χ. το 25% µε δωρεά, το 30% µε γονική   παροχή και το 45% µε αγορά), τότε θα πρέπει να υποβάλει αντίγραφα όλων των τίτλων.
  • Απλό φωτοαντίγραφο του πιστοποιητικού µεταγραφής / εγγραφής του τίτλου στο Υποθηκοφυλακείο
  • Στοιχεία για τον εντοπισµό του ακινήτου
  • Απλό φωτοαντίγραφο της αστυνοµικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου του δικαιούχου
  • Απλό φωτοαντίγραφο εγγράφου που να αποδεικνύει τον ΑΦΜ (π.χ. απόσπασµα από εκκαθαριστικό σηµείωµα εφορίας, αποδεικτικό απόδοσης ΑΦΜ ή λογαριασµό ∆ΕΗ).

Για την πληρέστερη και ορθότερη καταχώριση της δήλωσης, εφόσον πρόκειται για οριζόντια ή κάθετη ιδιοκτησία, καλό είναι να υποβάλλεται και απλό φωτοαντίγραφο της σύστασης διηρηµένης ιδιοκτησίας.

 

Συνυποβαλλόµενα έγγραφα σε ειδικές περιπτώσεις

 

Α. Κληρονομιά

 

ΑΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΙΑΘΗΚΗ, και δεν έχουν γίνει ακόμη αποδοχές κληρονομιάς, απαιτούνται:

– Ληξιαρχική Πράξη Θανάτου του Διαθέτη
– Δημοσιευμένη Διαθήκη
– Πιστοποιητικό περί μη αποποίησης κληρονομιάς
– Πιστοποιητικό περί μη δημοσίευσης άλλης διαθήκης
Τα δύο τελευταία αν δεν υπάρχουν μπορούν να κατατεθούν και συμπληρωματικά, διότι αργεί αρκετά η έκδοσή τους.

ΑΝ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΙΑΘΗΚΗ, και δεν έχει γίνει ακόμη αποδοχή κληρονομιάς, απαιτούνται:

– Ληξιαρχική πράξη θανάτου του κληρονομούμενου
– Πιστοποιητικό Πλησιεστέρων Συγγενών του θανόντα
– Πιστοποιητικό περί μη αποποίησης κληρονομιάς
– Πιστοποιητικό περί μη δημοσίευσης διαθήκης

 

Β. Έκτακτη χρησικτησία:

Σε περίπτωση που κάποιος έχει αποκτήσει δικαίωµα µε έκτακτη χρησικτησία, θα πρέπει να καταθέσει είτε σχετική τελεσίδικη δικαστική απόφαση (εφόσον υπάρχει) είτε θα πρέπει να υποβάλει έγγραφα από το συνδυασµό των οποίων αποδεικνύεται η 20ετής νοµή και κατοχή του ακινήτου (π.χ. αποδείξεις ∆ΕΗ, ΟΤΕ, εταιρειών ύδρευσης κ.λπ., µισθωτήρια, αποδεικτικά επιδότησης, συµβολαιογραφική πράξη αναγνώρισης ορίων, έγγραφα υποθηκών και λοιπών βαρών επί του ακινήτου, συµβόλαια γειτονικών ιδιοκτητών που αναφέρουν τον δηλούντα ως κύριο του ακινήτου, Ε9 κ.λπ.). Επίσης, είναι υποχρεωτική η επισύναψη τοπογραφικού διαγράµµατος, εκτός εάν η θέση και τα όρια του γεωτεµαχίου µπορούν να προσδιοριστούν επακριβώς επί του ψηφιακού χάρτη της περιοχής. (βλ. επόµενη ενότητα).

Καλύπτουμε όλες τις περιοχές του νομού Ξάνθης όπου υπάρχει υποχρέωση δήλωσης ακινήτων στο Εθνικό Κτηματολόγιο.

Με ενδιαφέρει

Επικοινωνείστε μαζί μας σήμερα για να συζητήσουμε σχετικά με τη δήλωση των ακινήτων σας στο Εθνικό Κτηματολόγιο.

Pin It on Pinterest

Share This